Objekt vo Vyhniach je dôležitou súčasťou programu rozvoja fakulty, konkrétne rozvoja jeho intelektuálneho potencionálu. Zariadenie pôvodne učebno – výcvikové smeruje k využitiu „na vyššej úrovni“, v komfortnejších ubytovacích podmienkach bude miestom vedeckých stretnutí, podujatí, diskusií.

Prostriedkom toho je nová informačná technika, vedecké diskusie získajú rozmer medzinárodných diaľkových prenosov, rozvoj vedy na fakulte získa dimenzie medzinárodnej spolupráce. Doplňujúcim režimom využitia objektu ostáva rekreácia zamestnancov.

Historický pôvod a stav využívania objektu
Objekt je súčasťou kultúrne významnej histórie Slovenska a regiónu, obec Vyhne okrem baníctva a pivovarníctva preslávili liečebné kúpele. Kúpeľné domy tu predstavovali históriu uhorských horských miest, v ich odkaze bola postavená kúpeľná vila Margotsy, dokončená v roku 1912, dnes patrí FCHPT STU. Pôvodný majiteľ tu ubytovával svojich hostí, v každej vile bola kuchárka, strava sa podávala na štylizovaných verandách. Vila predstavovala pokoj a pohodu, čo zvyšovalo liečivý účinok. V podkroví bývali menej solventní hostia, súčasťou vily bola krásna tieniaca záhrada, izby boli jasné a čisté, vybavené pohodlnými divánmi s pekným výhľadom, obsluha na vysokej úrovni. Objekt je situovaný k „špacierke“, ktorá bola lemovaná kvetinami, lavičkami, besiedkami. Park pripomínal kvitnúci slnečný raj. Obnova objektu súvisí s obnovou „špacierky“ v parku. Podľa podkladov CHTF SVŠT zakúpila r. 1977 vo Vyhniach trojpodlažný objekt s pozemkom a samostatný pozemok v susedstve. Zakúpený objekt nebol dostačujúci na ubytovanie a stravovanie študentov preto fakulta dala vypracovať „zastavovaciu štúdiu objektov“, ubytovanie a vývarovňa pre 100 ľudí. V roku 1978 bola naplánovaná generálna oprava objektu, výstavba zrubovej chaty Liptov bola zamietnutá. Študijno – výcvikové stredisko Katedry telesnej výchovy CHTF SVŠT bolo využívané na kondično – relaxačné cvičenia.

Modernizácia objektu
Objekt po takmer storočnej službe užívateľom dospel k situácii, ktorá si vyžaduje nastoliť koncepčnú úvahu o jeho budúcnosti. Objekt s funkciou kúpeľnej vily pre ubytovanie hostí stratil pôvodnú funkciu. Kúpele v historickej podobe zanikli vplyvom industrializácie obce. Objekt „zdedil“ obraz a prevádzku honosnej vily, tieto vlastnosti tvoria podstatu kultúrno – historických hodnôt objektu.

Koncepciou modernizácie objektu bolo zachovať a využiť tieto hodnoty s uplatnením nových požiadaviek našej doby, s víziou jeho budúcnosti. Toho zásadou bolo objekt modernizovať metódou repliky, pričom výraz objektu ostal pôvodný. Dispozičné zmeny rešpektujú dispozičnú osnovu objektu, objekt nestratil atmosféru honosnej vily, hlavný letný vstup hostí, vedľajší hospodársky vstup, vstup z medzipodesty schodišťa do záhrady, emotívne sedenie vo vežičke. Nosným funkčným odkazom vily je spoločenská sála, pôvodne miesto spolunažívania hostí v kruhu družnosti a v mene elegancie svojej doby.